Pravidlá ochrany súkromia – mobilné aplikácie (privacy policy)

(podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR))

Zodpovedná osoba  a prevádzkovateľom
 je Ing. Attila Potfay, s miestom podnikania Pod záhradami 3696/92, 943 04 Obid, IČO: 52 982 882, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 440-41354, DIČ: 1077225622, e-mailová adresa: info@forbabies.sk

Mobilné aplikácie
Tento dokument vysvetľuje akým spôsobom nimrod.digital spracúva osobné údaje špecificky vo vzťahu k mobilným
aplikáciám:
UniWorks - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pottfay.uniworks&pcampaignid=web_share

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov
V rámci mobilných aplikácií nedochádza k spracúvaniu osobných údajov